Home / Kiến Thức Chung / Để phát hành chứng khoán tại sở giao dịch việt nam doanh nghiệp cần có những gì?

Để phát hành chứng khoán tại sở giao dịch việt nam doanh nghiệp cần có những gì?

Theo quy định hiện nay thì Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

 • Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
 • Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;
 • Hợp đồng góp vốn đầu tư; và
 • Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

Theo Luật sư Tài chính, việc phát hành chứng khoán tại sở giao dịch được xác định đối với các loại chứng khoán là cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ.

Theo đó mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam.

Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là một trăm nghìn đồng Việt Nam và bội số của một trăm nghìn đồng Việt Nam.

Điều 12 Luật Chứng khoán 2006 quy định điều kiện phát hành chứng khoán đối với từng loại chứng khoán cụ thể như sau:

4. Điều kiện phát hành cổ phiếu

Theo Luật sư Tài chính, để doanh nghiệp có thể phát hành chứng khoán (cụ thể ở đây là cổ phiếu) thì cần bao gồm các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và
 • Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Điều kiện phát hành trái phiếu

Luật sư Tài chính đưa ra các điều kiện cho doanh nghiệp để có thể phát hành trái phiếu như sau:

 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;
 • Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua; và
 • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác

6. Điều kiện phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng

 • Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;
 • Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2006.

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm ý kiến thêm đến từ các Công ty Luật cũng như Luật sư tài chính về vấn đề phát hành chứng khoán.

Nếu có khó khăn trong việc tìm kiếm một Luật sư tài chính, vui lòng liên hệ chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

P& Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Tư vấn luật Lao động, Tư vấn Thuế, Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp, Tranh tụng tại tòa. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ Luật sư tài chính tốt nhất đến Quý Khách hàng.

0%

User Rating: 5 ( 1 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *